Политика за защита на личните данни на участниците в лицензираните и организирани игри по Закона за хазарта от WINBET

Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и други специални изисквания на приложимите за дейността ни нормативни актове, вкл. но не само: Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпиране на пари, подзаконовите нормативни актове, както и приетите от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия, правила и изисквания за организираните хазартни игри от дружествата, работещи под търговската марка WINBET (наричани в настоящата политика за краткост „WINBET”).

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от игрите наземно в игралните зали, организирани от дружествата работещи под марката WINBET.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато посетите наша игрална зала. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на предоставяне на услуга, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим съответната услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

При посещение на наземен обект за хазартна дейност (игрални зали)

Целта при обработването на Вашите данни

В повечето случаи личните данни се изискват, за да спазим законово задължение, за изпълнение на договор или въз основа на законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се за това. Личните данни, които събираме и обработваме най-често са за следните цели:

При осъществяване на дейността ни, ние изискваме и обработваме данни въз основа на редица нормативно установени задължения, като:

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

Когато обработваме данните Ви за целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги, както и за участие в бонус игри и томболи, ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

С кого можем да споделяме Вашите данни?

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания. В зависимост от игрите организирани от WINBET, в които взимате участие, бихме могли да предоставим Вашите данни на следните категории получатели:

WINBET използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Част от тези получатели на лични данни могат да бъдат:

Информация за нас

Личните данни на участниците в организираните игри, могат да се обработват от следните администратори:

Когато участвате в наземни игри в наши игрални зали, данните се обработват „Казино Решения“ ООД, ЕИК: 131496606, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292, съвместно с дружествата, работещи под марката WINBET, в качеството им на съвместни администратори.

При строго спазване на европейското и местно законодателство в областта на личните данни и с цел гарантиране правата на субектите на данни, дружествата, работещи под марката WINBET, в качеството си на съвместни администратори, са се договорили:

Технически и организационни мерки за сигурност

За да осигурят максимално ниво на защита на личните данни на субектите, дружествата, работещи под марката WINBET, съвместно прилагат следните технически и организационни мерки за сигурност, като:

Дружествата, работещи под марката WINBET са приели процедури за ефективно разпознаване, докладване и разследване на нарушения на сигурността на личните данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, всяко едно от дружествата ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?
Вашите права

Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от WINBET. Ако вярвате, че информация за Вас, с която WINBET разполага, е неточна или непълна, можете да заявите редактиране на Вашите лични данни. Право на коригиране или актуализиране на предоставените от Вас лични данни можете да упражните и чрез достъп до потребителския си профил в интернет страницата на WINBET.

Освен това, Вие имате право:

WinBet ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане. Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, WINBET може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

WINBET предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. WINBET информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

WINBET не е задълженo да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Употреба на бисквитки

WINBET събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, като повече информация можете да намерите в Политиката за бисквитките на сайта на WINBET.

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на личните данни на всички дружества, които използват марката WINBET e адв. Десислава Димитрова, ел. поща: [email protected]

Актуализиране на политиката защита на личните данни

Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на WINBET, като последно е актуализирана на 01.09.2019г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат отбелязани надлежно.