Уведомление за поверителност на личните данни, обработвани от Winbet при подбор на служители

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие“, „Вас“).

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно:

Данни, с които да Ви идентифицираме

Имена; дата на раждане или ЕГН, място на раждане

Данни за контакт с Вас

Настоящ или постоянен адрес; email; телефон

Данни за местожителство

Град

Данни относно Вашето образование и квалификации

Автобиография/ CV; мотивационно писмо; информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове)

Данни относно Вашия професионален опит

Досегашен трудов опит (вкл. информация за наименование на работодател, месторабота, длъжност); и информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели

Данни, станали ни известни в хода на проведени с Вас интервюта и тестове

В рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/ предложено възнаграждение

Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви

вкл. информация за препоръки; семейно положение, военна служба, снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка.

Друга информация, предоставена въз основа на Ваше изрично съгласие

Бихме могли да обработваме и специални категории данни, при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна

Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал

Такава информация може да бъде събрана и от агенции за подбор, когато WINBET им е възложило провеждането на отделни етапи или целия подбор на персонал (в т.ч. данни от изготвени от агенциите доклади, препоръки и др..)


Информация, която да не включвате в кандидатурата си

В случай че не желаете да обработваме някои от данните, посочени по-горе, молим да не ги включвате в кандидатурата си.

Също така, изрично молим да не включвате в кандидатурата си и да не изпращате към Нас копия на официални документи за самоличност – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за пребиваване.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Когато кандидатствате за конкретна позиция при Нас, Ние обработваме посочените по-горе Ваши лични данни, за да разгледаме Вашата кандидатура и да преценим доколко квалификацията и професионалният Ви опит отговарят на изискванията за тази позиция.

В случай че изразите предварително си съгласие за това, Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили при кандидатстване без обявена свободна позиция или при кандидатстване по обявена от Нас позиция, за целите на извършването на бъдещи подбори на персонал. Това включва вписването Ви в Нашата база данни с кандидати за работа за бъдещи подбори, извършване на преценка доколко сте подходящ/а за дадена позиция (в т.ч. различна от тази, за която първоначално сте кандидатствали, в случай че е имало такава), разглеждане на кандидатурата Ви и за осъществяване на контакт с Вас в тази връзка.

Основанието за обработка на личните данни, описани по-горе, независимо дали сте кандидатствали за конкретна позиция или за всички открити при Нас бъдещи позиции, е предоставено от Вас съгласие, съгласно ЗЗЛД и Регламент 2016/679.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:

  • За намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;
  • Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;
  • Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът за съхранение на данните, събрани при подбор е 6 месеца, когато сте кандидатствали за конкретна позиция. Когато сте дали съгласие данните Ви да бъдат обработвани за всички открити при Нас бъдещи позиции, ще обработваме данните Ви за срок от 1 година от даване на съгласието.

В случай, че кандидатствате през онлайн платформа, то следва да имате предвид и Политиката за защита на данни на тази онлайн платформа, респ. предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.


ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор. Данните ми могат да бъдат получени от други дружества от групата на WINBET.


ВАШИТЕ ПРАВА

На кандидатите за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:

– при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно копие;

– да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;

– да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;

– да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора на за конкретната позиция, за която кандидатствате;

– да упражните своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: [email protected] или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. При дадено съгласие за обработване на данни в дигитална форма на нашия уебсайт, може да оттеглите същото тук. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост и ще се таксуват (единствено покриване на разходи за обработка), ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.  

КОИ СМЕ НИЕ?

В зависимост от позицията, за която кандидатствате, Администратор на данните е „Казино Решения“ ООД, ЕИК: 131496606, „Казино Уин Бет“ ЕООД, ЕИК 175086943 (за позиции, свързани с наземни игрални зали) и „Уин Бет Онлайн“ ЕООД, ЕИК: 203294705 (за позиции, свързани с онлайн хазартни игри), съвместно с дружествата, работещи под марката WINBET, в качеството им на съвместни администратори (наричани по-горе за краткост „WINBET“, ,Дружеството“, „Ние“).

Контактите на Длъжностното ни лице по защита на данните са:

Email: [email protected]