OТГОВОРЕН ХАЗАРТ

За повечето хора, една вечер в казиното е развлечение на което се наслаждават така, както на посещение в театър или киното или на спортна среща. Както и повечето други развлекателни преживявания, хазартът е разход и разумната игра означава да не харчите повече пари или време, отколкото разумно можете да си позволите, както и да гледате на шансовете си за печалба в перспектива. Рисковете са част от това развлечение и повечето от нас могат да ги контролират и знаят кога да спрат. Все пак, съществува опасност за възникване на хазартна зависимост при участие в хазартни игри, затова е важно да знаете, че разполагате с възможности за консултиране и терапия на хазартна зависимост, както следва:

  • Нашите обучени служители са на ваше разположение
  • Национален център по обществено здраве и анализи: https://ncpha.government.bg/bg/;
  • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта – информация, консултиране и насочване към места за помощ за употребяващи, играещи хазарт и зависими лица чрез телефон 0888 99 18 66 и на интернет страниците: https://www.drugsinfo-bg.org/и http://www.solidarnost-bg.org/;

За повече информация може да посетите още:

Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Националната агенция за приходите – www.nap.bg
Екипът на WINBET e на Ваше разположение във всеки един момент както за допълнителна информация, така и за съдействие!

Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да се впишат в „Регистър на уязвимите лица“ (създаден на основание чл. 10г от Закона за хазарта), с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри. Вписването в Регистъра става след попълване и подаване на Искане до изпълнителния директор на НАП за вписване/заличаване в регистъра от лицето или от негов законен представител.
Подаването става по следните начини:

  • на хартиен носител в териториалните структури на НАП;
  • по електронен път на адрес: [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/, относно: Вписване в регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

В искането за вписване в Регистъра може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години. Заличаването от регистъра се извършва по искане на вписаното лице чрез попълване и подаване на ново Искане до изпълнителния директор на НАП от споменатия вече образец или, когато е изтекъл посоченият в него срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването.
Достъп до данните в регистъра имат длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри /чл. 10д, ал. 2 от ЗХ/. Образци на исканията са качени и на сайта на НАП.

За периода от 12 декември 2020 г. до 12 декември 2022 г. се преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. В този период НАП няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра лица до участие в хазартните игри. (https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/preustanovyavane.vpisvane.registur.hazartno.uyazvimi) .

Екипът на WINBET e на Ваше разположение във всеки един момент както за допълнителна информация, така и за съдействие!