OТГОВОРЕН ХАЗАРТ

За повечето хора, една вечер в казиното е развлечение на което се наслаждават така, както на посещение в театър или киното или на спортна среща. Както и повечето други развлекателни преживявания, хазартът е разход и разумната игра означава да не харчите повече пари или време, отколкото разумно можете да си позволите, както и да гледате на шансовете си за печалба в перспектива. Рисковете са част от това развлечение и повечето от нас могат да ги контролират и знаят кога да спрат. Все пак, съществува опасност за възникване на хазартна зависимост при участие в хазартни игри, затова е важно да знаете, че разполагате с възможности за консултиране и терапия на хазартна зависимост, както следва:

  • Нашите обучени служители са на ваше разположение
  • Национален център по обществено здраве и анализи: https://ncpha.government.bg/bg/;
  • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта – информация, консултиране и насочване към места за помощ за употребяващи, играещи хазарт и зависими лица чрез телефон 0888 99 18 66 и на интернет страниците: https://www.drugsinfo-bg.org/и http://www.solidarnost-bg.org/;

За повече информация може да посетите още:

Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Националната агенция за приходите – www.nap.bg
Екипът на WINBET e на Ваше разположение във всеки един момент както за допълнителна информация, така и за съдействие!

Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да се впишат в „Регистър на уязвимите лица“ (създаден на основание чл. 10г от Закона за хазарта), с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри. Вписването в Регистъра става след попълване и подаване на Искане до изпълнителния директор на НАП за вписване/заличаване в регистъра от лицето или от негов законен представител.
Подаването става по следните начини:

  • на хартиен носител в териториалните структури на НАП;
  • по електронен път на адрес: [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/, относно: Вписване в регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

В искането за вписване в Регистъра може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години. Заличаването от регистъра се извършва по искане на вписаното лице чрез попълване и подаване на ново Искане до изпълнителния директор на НАП от споменатия вече образец или, когато е изтекъл посоченият в него срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването.
Достъп до данните в регистъра имат длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри /чл. 10д, ал. 2 от ЗХ/. Образци на исканията са качени и на сайта на НАП.

Екипът на WINBET e на Ваше разположение във всеки един момент както за допълнителна информация, така и за съдействие!